Försäkringsvillkor

För fordonet gäller obligatorisk trafikförsäkring. I de fall hyresmannen är skyldig att ersätta skada gäller högst följande belopp:

  • Vagnskada 10000 kr
  • Stöld 3750 kr
  • Stöld med nyckel 30000 kr
  • Brandskada 3750 kr
  • Glasskada 2500 kr
  • Bärgning och Räddning 2500 kr

I ovanstående belopp ingår moms.

 

Hyresmannen kan mot särskild avgift (ersättningsreducering), vars storlek framgår enligt prislista, minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment.
Efter sådan reducering begränsas hyresmannens ersättningsskyldighet för skador till 2500 kr.

Ersättningsreducering gäller inte om hyresmannen utan uthyrarens skriftliga godkännande brukar bilen utanför Sveriges gränser.

Ersättningsreduceringen omfattar inte den ersättningsskyldighet som debiteras om fordonet stjäls med nyckel.

Om föraren än under 24 år och vållande till trafikskada utgår en ”ungdomssjälvrisk” om 2500 kr utöver vad som ovan sagts och oavsett om hyresmannen tecknat skadekostnadsreducering.

För att ersättningsreduceringen skall gälla måste hyresmannen uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t.ex. omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren.
Utfallande försäkringsersättning tillkommer uthyraren om försäkring avser dennes intresse och annars hyresmannen.