För fullständiga hyresvillkor klicka här.

Försäkringsvillkor

För fordonet gäller obligatorisk trafikförsäkring. I de fall hyresmannen är skyldig att ersätta skada gäller högst följande belopp:

Belopp inom parentes gäller vid tecknad självriskreducering

  • Vagnskada 12500 kr (3500 kr)
  • Trafiksjälvrisk 7500 kr (3750 kr)
  • Stöld/Inbrott 5000 kr (2500 kr)
  • Stöld med nyckel Marknadsvärde
  • Brandskada 5000 kr (2500 kr)
  • Glasskada/Däck/Fälg 5000 kr (2500 kr)
  • Bärgning och Räddning 5000 kr (2500 kr)
  • Utlandskörning utan tillstånd 5000 kr

I ovanstående belopp ingår moms.

Hyresmannen kan mot särskild avgift (självriskreducering), vars storlek framgår enligt prislista, minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment.
Efter sådan reducering begränsas hyresmannens ersättningsskyldighet för skador till 2500-3750/marknadsvärde kr beroende på skademoment.

Ersättningsreducering gäller inte om hyresmannen utan uthyrarens skriftliga godkännande brukar bilen utanför Sveriges gränser.

Ersättningsreduceringen omfattar inte den ersättningsskyldighet som debiteras om fordonet stjäls med nyckel.

Om föraren än under 24 år och vållande till trafikskada utgår en ”ungdomssjälvrisk” om 2000 kr utöver vad som ovan sagts och oavsett om hyresmannen tecknat skadekostnadsreducering.

För att ersättningsreduceringen skall gälla måste hyresmannen uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t.ex. omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren.
Utfallande försäkringsersättning tillkommer uthyraren om försäkring avser dennes intresse och annars hyresmannen.