Skadekostnadsreducering – SKR

Försäkringsvillkor

För fordonet gäller obligatorisk trafikförsäkring.

I de fall hyresmannen är skyldig att ersätta skada gäller följande belopp:

      

I ovanstående belopp ingår moms.

Hyresmannen kan mot särskild avgift (skadekostnadsreducering/självriskreducering), vars storlek framgår enligt prislista, minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment.
Efter sådan reducering begränsas hyresmannens ersättningsskyldighet för skador till 2500-10750kr/marknadsvärde beroende på skademoment.

Ersättningsreducering gäller inte om hyresmannen utan uthyrarens skriftliga godkännande brukar bilen utanför Sveriges gränser.

Ersättningsreduceringen omfattar inte den ersättningsskyldighet som debiteras om fordonet stjäls med nyckel.

För att ersättningsreduceringen skall gälla måste hyresmannen uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t.ex. omedelbart lämna skadeanmälan till uthyraren. Utfallande försäkringsersättning tillkommer uthyraren om försäkring avser dennes intresse och annars hyresmannen.

Fullständiga hyresvillkor.